Westrand Amsterdam

De Westrand van Amsterdam heeft behoefte aan een inrichtingsplan waarbinnen recreatieve, ecologische en landschappelijke waarden duurzaam verbeterd worden. Inclusief ruimte voor passende economische ontwikkelingen in een groen polderlandschap. Gekoppeld aan een onderzoek vormde deze opdracht mijn afstudeerfase.

Een viertal polders met ieder een verschillend maaiveldniveau, doorsneden door een oud lint zijn de onderlegger voor dit gebied. Een stuk landschap waar waardevolle natuur te vinden is. Daar tegenover staan typische stadsrandproblemen.

Dit uit zich in zichtbare verrommeling, doordat diverse initiatieven -vaak zonder toestemming- hebben plaatsgevonden. Combinaties van autosloperijen, maneges, oude bebouwing en nieuwe bebouwing zijn vooral langs het lint aan de orde van de dag. Landbouw heeft steeds meer plaats moeten maken voor bedrijvigheid. Het plangebied maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur, terwijl in datzelfde gebied een Schipholgebonden bedrijventerrein en een nieuwe randweg gepland is.

Het uiteindelijke ontwerp gaat uit van een functionele driedeling, waarbij gekeken is naar de ontwikkelingen in het verleden en de huidige situatie. Een driedeling die duidelijk is opgedeeld in de thema’s recreatie, gecontroleerde bedrijvigheid en een ecologisch ingericht bedrijventerrein. Een aantal lanen -haaks op het bestaande lint- doorsnijdt het gehele gebied. Zij vormen de houvast voor de nieuwe ontwikkelingen en refereren naar een lintstructuur. De functionele driedeling wordt door recreatieve routing ervaren als een functionele drie eenheid.

  


Plattegrond Amsterdam

 


Concept

 


Masterplan

 


Deeluitwerking

 


Profielen bij deeluitwerking

 


Sfeerbeeld veenpolder

 
Studie opdrachten

   

 

sitemap  |  zoeken  |  favorieten  |   disclaimer  nick lenderink  |   Website by iBranding